Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Tlačová správa k tlačovke z 9.11.2006

Tlačová správa k tlačovke z 9.11.2006

Autor: Ivana Brezinska Poslední změna: Středa 15.11.2006 01:13
Kategorie:
Stanovisko organizátorov petície 14 tisíc občanov k zmene stavebného zámeru firmy IPD na území ÚCHO (územie chránené občanmi). BRATISLAVA - 8. 11. 2006 (Občianska iniciatíva Nádej pre Sad Janka Kráľa - Elena Pätoprstá, Palo Petráš, Ivana Brezinská ) Občianska iniciatíva Nádej pre Sad Janka Kráľa, Švabinského 20, 851 01 Bratislava nadej@sad-janka-krala.sk, www.sad-janka-krala.sk

Dňa 27. 9. 2006 bolo územie pri Sade Janka Kráľa z vôle občanov vyhlásené za Územie chránené občanmi. Rozhodli tak samotní Bratislavčania svojou účasťou na živej reťazi.

Toto zhromaždenie a prezentovanie vôle občanov Bratislavy je pre nás záväzné a považujeme ho spolu s petíciou 14 000 občanov za legitímnu prezentáciu verejného záujmu.

 

Zároveň organizátori UCHO a Petície s plnou zodpovednosťou vypočuli návrh spoločnosti IPD na tlačovej konferencii a predkladajú k jednotlivým bodom túto argumentáciu.

 

1. K vyhláseniu, že medzi ochranármi a spoločnosťou IPD prebehli viaceré plodné stretnutia, ktoré viedli ku kompromisnému riešeniu stavby, musíme skonštatovať, že nikto z nás nebol pozvaný na žiadne rokovanie ohľadom tohto riešenia. Jediné stretnutie s viacerými subjektmi sa uskutočnilo na pôde Obvodného úradu životného prostredia 7. apríla 2006 k prerokovaniu návrhu projektu na vyhlásenie lesíka za chránený krajinný prvok, ktorý predložil Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny a Bratislavské regionálne ochranárske združenie. Obvodný úrad tento návrh v septembri zamietol a následne vydal súhlas s výrubom.

 

2. K stanovisku vypracovanému pre investora súdnou znalkyňou pre poľnohospodárstvo a   záhradníctvo doc. Gabrielou Juhásovou, ktorá tvrdí, že:

"Väčšina tých stromov je v zlom zdravotnom a kondičnom stave. Dlho sa im nevenovala žiadna pozornosť a tak tu vznikol porast s neudržiavanými náletovými drevinami," skonštatovala súdna znalkyňa pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo Gabriela Juhásová,

 

Predkladáme dve nezávislé stanoviská spochybňujúce tento posudok.

Jeden je priamo uvedený v rozhodnutí  Obvodného úradu životného prostredia, ktoré v tabuľke hodnotenia drevín uvádza aj zdravotný stav posudzovaných drevín. Z neho je jasné, že drvivá väčšina stromov navrhnutých spoločnosťou IPD na likvidáciu, je v dobrom zdravotnom stave.

K vyhláseniu doc. Juhásovej v tlačovej správe sa vyjadrili aj predstavitelia Slovenskej Entomologickej spoločnosti (SES), ktoré prikladáme:

 

Cit: - SES sústreďuje informácie o problematike výrubov stromov, najmä z hľadiska spracovávania podkladov o výskyte chránených druhov hmyzu v stromoch, ktoré sú predmetom žiadosti o výruby.

- SES zaregistrovala prípady, že sa k tejto veci vyjadrujú odborníci z iných oblasti, teda nie entomológovia, pripadne ľudia, ktorí sa entomológiou zaoberajú len okrajovo. Nie je nám známe, že by sa títo ľudia zaoberali faunistikou, alebo bionómiou hmyzu, v niektorých prípadoch máme odôvodnené podozrenie, že stanoviská sú vydávané bez seriózne vykonaného entomologického prieskumu posudzovanej lokality. Inak by nemohlo dôjsť k tomu, že sa objavujú stanoviská, ktoré tvrdia, že v posudzovanej lokalite sa chránené druhy hmyzu (pripadne iných chránených druhov živočíchov) nevyskytujú, pričom na danom mieste je renomovanými odborníkmi zdokumentovaný ich výskyt.

- SES prejedná na zasadaní Výboru SES dna 28.11.2006 súčasnú situáciu, ďalej preverí získané informácie a vykoná kroky pre zabezpečenie listinných dôkazov, najmä posudkov o výskyte (resp. nevýskyte”) chránených druhov živočíchov, ktoré boli spracovane pre potreby realizátorov investičných akcii (napr. River park, Polyfunkčný objekt na Krasovského ul. a podobne). Ak bude zistené, že niekto vydáva nekompetentne, chybne, alebo dokonca úmyselné zavadzajúce stanoviska o výskyte chránených druhov živočíchov (najmä hmyzu), SES podnikne patričné kroky pre zabezpečenie nápravy. Okrem dôrazného upozornenia našich členov a sprísnenia podmienok poskytovania podobných stanovísk pre našich členov sme v prípade zistenia závažných pochybení pripravení na túto skutočnosť upozorniť aj všetky kompetentné orgány.

- SES nadviazala v tejto veci kontakt aj so Slovenskou zoologickou spoločnosťou pri SAV s cieľom vymeniť si navzájom získané informácie v tejto veci a koordinovať postup pri riešení týchto problémov. Už v najbližších dňoch plánujeme pracovne stretnutie na úrovni členov výborov oboch spoločností, pripadne aj predsedov.

- SES vyzýva pracovníkov iných vedných odborov, aby sa vyvarovali neuváženého poskytovania stanovísk k výskytu chránených druhov hmyzu, čí už v stromoch, ktoré sú predmetom žiadosti o výruby, alebo v územiach, ktoré sú zvažované pre realizáciu investičných akcii. Súčasne ich upozorňujeme, že vydaním takéhoto stanoviska sa vystavujú riziku, že na jeho základe môže dôjsť k chybnému rozhodnutiu a následnej škode na populáciách živočíchov, chránených v zmysle vyhlášky MZvP č. 24/2003. Tým preberajú na seba zodpovednosť za prípadnú vzniknutú škodu.

- SES vyzýva investorov, aby sa so žiadosťami o spracovanie podkladov o výskyte živočíchov (najmä chránených druhov) obracali zásadne na špecialistov v danej oblasti. K výskytu živočíchov sa môže zodpovedne, na základe skutočne zistených faktov vyjadriť len zoológ (a aj tu len prísny špecialista, napr. ornitológ, herpetológ, entomológ a pod.) s patričnou terénnou praxou, v žiadnom prípade niekto, kto si len prelistuje nejaký atlas, alebo precitá Vyhlášku 24/2003. Vyhnú sa tak riziku oponentúry takto vzniknutých posudkov so všetkými dôsledkami v prípade zistenia záväzných pochybení osoby, ktorá posudok spracovala.

 
V Bratislave 8.11.2006                         RNDr. Ivo Rýchlik
                                                Člen Výboru SES
 
 

3. Na základe týchto posudkov si dovoľujeme spochybniť aj tvrdenie o zachránení 75% stromov (podľa našich výpočtov iba 44% stromov s malým priemerom obvodu v časti lesíka pri pumpe, ktoré už z laického prvého pohľadu nie je možné porovnať s masou lesa, kde sa nachádzajú stromy dosahujúce obvod až 2 m.

 

4. K samotnému ústupku firmy, ktorá však predpokladá na území výškovú zástavbu 22-podlažného objektu a garážového domu, ktorá by vyvolala následnú zástavbu v okolí a zvýšenie nárokov na dopravu, by znamenalo priame ohrozenie lesíka, si dovoľujeme magistrátu hlavného mesta predložiť variantné riešenie rešpektujúce verejný záujem zachovať územie okolo Sadu JK nezastavané s následným vybudovaním parku a zachovaním Lesíka Krasovského nezmeneného na celom UCHO (územie chránené občanmi).

 

Na základe toho v plnej zodpovednosti k tomuto územiu a prejavenej vôli občanov predkladáme variantné návrhy na riešenie tohto územia. Na viacerých projektoch spolupracovalo s nami vedenie Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity - odbor architektúry a urbanizmu ako i odbor krajinná a záhradná architektúra, ktorý prejavil záujem vytvoriť štúdie tohto územia a vzťahov pri rešpektovaní lesíka, ako to navrhujú ochranári a prírodovedci. Pečniansky les – Sad J. Kráľa - lesík Krasovského pri Einsteinovej a jeho upravené okolie by sa mohli spolu s napojením na zachovanú prírodnú zeleň v okolí Chorvátskeho ramena stať zelenou osou Bratislavy.

Jeden z variantných predložených projektov predpokladá odklon dopravy s rešpektovaním nového zjazdu z cesty od Starého mosta a požiadavky urbanistickej štúdie CMC-Petržalka na dopravný systém. Projekt vylúčením dopravy na časti Krasovského umožní odľahčenie územia dopravou a bezbariérové prepojenie s územím Lesíka Krasovského, kde na voľnej ploche uvažuje s parkom. Voľný priestor je možné spolu s parkom obohatiť o bicyklové trasy, klzisko a otvorenú hudobnú scénu pre mládež, a to tak, že novovybudovaný park plne rešpektuje časť prirodzene rastlého lesíka Krasovského.

 

Dovoľujeme si týmto zároveň požiadať vedenie magistrátu, aby zaujalo stanovisko ešte pred začatím volebnej kampane stanovisko k nasledovnému:

 

- Podľa aktualizácie UP z r. 1993 je záväznou súčasťou aj textová časť, v ktorej je definovaná časť medzi Sadom Janka Kráľa a Einsteinovou ako občianska vybavenosť, ktorú treba preriešiť tak, že prevažujúcou funkciou má byť verejná zeleň. Tento text dáva jasný signál, že na území už nemôže byt žiadna iná zástavba, pretože by bola porušená podmienka zachovať na území 50% zelene.

 

- Žiadame vyjadrenie, prečo záväzné stanovisko hl. mesta BA k investičnej činnosti nepodpísal primátor ako štatutár, ale námestníčka primátora, ing.Tatiana Mikušová, ktorá nie je štatutár, nebola jej potvrdená kompetencia k takému úkonu zo strany zastupiteľstva ani nepodpisovala doklad v neprítomnosti primátora, čo máme potvrdené oficiálne od magistrátu.

Zároveň žiadame vysvetlenie, prečo do dnešného dňa magistrát hl. mesta neodpovedal podľa zákona na petíciu 14 000 občanov.

 
« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031