Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Občianske aktivity / Predaj lesíka opäť na stole Mestskej rady
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
 

Predaj lesíka opäť na stole Mestskej rady

Autor: Redakcia Poslední změna: Úterý 19.06.2007 07:43
Na svojom júnovom zasadnutí bude Mestská rada opäť prerokovávať predaj lesíka na Krasovského spoločnosti IPD - International Property Development, s. r. o. a vedľajšieho pozemku spoločnosti F arch, s. r. o. Zasadnutie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, sa bude konať 21. júna 2007 (štvrtok) o 9:00 h v zasadačke MsR, Primaciálny palác, 1. poschodie, č. dverí 107.
Program:
 
Otvorenie
 
Voľba overovateľov zápisnice
 

1. Informácia o plnení uznesení Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 6. 2007

 

2. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa menia ustanovenia štatútu dotknuté novelou zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov

 

3. Návrh dodatku č. 1 zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie STARZ - Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

 

4. Návrh na určenie zástupcu obce pre udeľovanie vyjadrenia alebo súhlasu k žiadosti zriaďovateľa o zaradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania do siete škôl a školských zariadení MŠ SR

 

5. Návrh na zmenu zriaďovateľskej kompetencie vo vzťahu k rozpočtovej organizácii RETEST a úpravu súvisiacich vzťahov

 

6. Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácie druhotných surovín

 

7. Návrh na riešenie súdneho sporu s Ministerstvom hospodárstva SR, so sídlom v Bratislave, pozemky v k. ú. Ružinov

 

8. Návrh na dlhodobý nájom nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka na Markovej 1, pozemkov parc. č. 3241, parc. č. 3242, parc. č. 3243, parc. č. 3244 a stavby súp. č. 1021 na parc. č. 3241, cirkevnej organizácii Spoločnosť Ježišova, so sídlom v Bratislave

 

9. Návrh na dlhodobý nájom nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č.

661, parc. č. 662, parc. č. 663 a objektu na parc. č. 661, súp. č. 1816 pre Telovýchovnú jednotu Polygraf Venglošova futbalová akadémia

 

10. Návrh na dlhodobý nájom nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, na Gercenovej 10, Základnej škole Svätej rodiny a Gymnáziu Svätej rodiny

 

11. Návrh na predaj nehnuteľností na Vyšehradskej 17 v Bratislave, k. ú.

Petržalka, pozemkov parc. č. 2376 a parc. č. 2377 a stavby súp. č. 3035 na parcele č. 2376, spoločnosti Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.

s., ŠEVT, a. s., so sídlom v Bratislave
 

12. Návrh na predaj nehnuteľností na Ivánskej ceste 21 v Bratislave, k. ú.

Trnávka, objektu súp. č. 5269 na parc. č. 14801/3 a pozemku parc. č. 14801/3 a časti pozemku parc. č. 14801/65, Súkromnej strednej umeleckej škole, so sídlom v Bratislave

 

13. Návrh na predaj nehnuteľností na Karloveskej 32 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, Reholi menších bratov konventuálov - minoritov

 

14. Návrh na predaj nehnuteľností na Vihorlatskej 10 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pozemkov parc. č. 13699/1 a parc. č. 13699/3 a stavby súp. č. 1023 na pozemku parc. č. 13699, Súkromnej základnej škole waldorfskej, so sídlom v Bratislave

 

15. Návrh na predaj nehnuteľností na Mikovíniho 3 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pozemkov parc. č. 11916/1 a parc. č. 11916/2 a stavby súp. č. 1622 na pozemku parc. č. 11916/1, spoločnosti Felix MŠ, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 

16. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 947, parc.

č. 948, parc. č. 949 a parc. č. 946/1, spoločnosti Imagine Development, s. r.

o., so sídlom v Marianke
 

17. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2153/88, parc. č. 2153/89, parc. č. 2153/90 a parc. č. 2153/94, spoločnosti VAZEX, s. r.

o., so sídlom v Bratislave
 

18. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5105/299, spoločnosti IPD - International Property Development, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 

19. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5105/238 a parc. č. 5202/8, spoločnosti F arch, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 

20. Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č.

1740/7, spoločnosti IMPA Bratislava, a. s., so sídlom v Bratislave

 

21. Návrh na zámenu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto a k. ú.

Petržalka, so spoločnosťou APOLLO ARENA, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 

22. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc.

č. 15568/13, spoločnosti POĽNOPROFIT, a. s., so sídlom v Bratislave

 

23. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, spoločnosti GLOBAL plus, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 

24. Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6032/4, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so sídlom v Bratislave

 

25. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/149, parc. č. 1020/150, parc. č. 1020/151, parc. č. 1021/1, parc. č. 1025/12 a parc.

č. 1025/13, SBD KREDIT, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave

 

26. Návrh na predaj častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1025/8 a parc. č. 1020/3, spoločnosti STAV-TRADE, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave

 

27. Návrh na budúcu zámenu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, za nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, so spoločnosťou GEFAMIN, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 

28. Návrh na predaj častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č.

17007/2, parc. č. 17007/3 a parc. č. 17007/5, spoločnosti PHVH SOLUTIONS, s. r.

o., so sídlom v Bratislave
 

29. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13183/10, parc. č. 13183/87 a parc. č. 13183/89, spoločnosti EUROMOBILEX, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave

 

30. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6004/16

 

31. Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Dúbravka, stavby súp. č.

3290 a pozemkov parc. č. 2180/3 a parc. č. 2180/4
 

32. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2954/134, parc. č. 2957/2 a parc. č. 2967/1

 

33. Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č.

1669/120, spoločnosti VENCORP DEVELOPMENT, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 

34. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č.

5269/51
 

35. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 2121, DANUBE SLOVAKIA športovému klubu, so sídlom v Bratislave

 

36. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, časti parc. č. 1222/6, časti parc. č. 1225/1, parc. č. 1222/4 a parc. č. 1225/2

 

37. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, časti parc. č. 729/1 a parc. č. 729/5

 

38. Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2558/1 a návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č.

2548/6, parc. č. 2549/4, parc. č. 2549/7, parc. č. 2551/3, parc. č. 2551/7 a parc. č. 2551/12

 

39. Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 3414/19 a parc.

č. 3291/8, za pozemky parc. č. 3287/15, parc. č. 3289/11, parc. č. 3414/20 a parc. č. 3414/21

 

40. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 513/52

 

41. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1307/9, spoločnosti S T A N, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 

42. Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2697

 

43. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 2156, parc. č.

2160/1, parc. č. 2160/2, parc. č. 2196/1 a parc. č. 2196/2, spoločnosti Tierra, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 
44. Návrh na predaj nehnuteľností v k. ú. Sekule
 

45. Návrh na zrušenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2226/9 v podiele 1/2

 

46. Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy ku garážovaciemu boxu súp. č. 341 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto

 

47. Návrh na uplatnenie, neuplatnenie alebo zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12828/1 a parc. č. 12828/2, vo vlastníctve spoločnosti Victory sport, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave

 

48. Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnosti, pozemku parc. č. 18170/6 v podiele 1/2 v Bratislave, k. ú.

Vinohrady
 

49. Návrh na dlhodobý nájom pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č.

937/23
 

50. Návrh na dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1511/33, parc. č. 1511/34, parc. č. 1511/36, parc. č. 1511/39, parc. č. 1511/61, parc. č.

1511/89, parc. č. 1516/8, parc. č. 1511/3, parc. č. 1516/7 a parc. č. 1516/9, spoločnosti HNM GROUP, s. r. o.

 
51. Návrh na odpustenie pohľadávky v sume 287 155,- Sk
 
52. Návrh na odpustenie pohľadávky v sume 99 172,- Sk
 
53. Návrh na odpustenie pohľadávky v sume 22 655,- Sk
 
54. Návrh na odpustenie pohľadávky v sume 13 721,- Sk
 

55. Návrh na prevod vlastníctva bytov a garáží v bytovom dome na Slatinskej 22, 24, Veternicovej 12 a Rezedovej 1 v Bratislave - dopredaj

 

56. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Svetlá 5; Suché Mýto 2; Martinengova 12; Solivarská 4; Palkovičova 13; Mraziarenská 1, 3, 5; Mierová 4; Mierová 6; Ružomberská 16, 18; Hraničná 13; Mierová 24; Mierová 26, 28; Miletičova 25, 27, 29; Trenčianska 40, 42; Rumančekova 22, 24, 26, 28, 30; Budovateľská 31, 33, 35, 37; Kulíškova 31; Budovateľská 25, 27; Rezedová 12, 16, 18, 20; Banšelova 10; Zelinárska 2; Záhradnícka 68; Záhradnícka 66; Palkovičova 15; Palkovičova 11; Lotyšská 16; Lotyšská 48, 52; Tehelná 17, 19, 21, 23; Jána Stanislava 6; Pribišova 4; Ľuda Zúbka 3; M. Schneidera-Trnavského 9; M. Schneidera- Trnavského 17; Ľuda Zúbka 11, 13; Ľuda Zúbka 27; Pod záhradami 64A; Studenohorská 42; Studenohorská 54; Jána Smreka 4; Jána Smreka 12; Štefana Králika 10, 12; Štefana Králika 14, 16; Andrusovova 1; Iľjušinova 8; Belinského 15; Fedinova 16; Lenardova 2, 4; Pečnianska 5; A. Gwerkovej 6; Mamateyova 18; Pankúchova 5, 7; Lachova 28, 30, 32; Lachova 35A, 35C; Lachova 37B, 37C; Lachova 39C, 39D; Námestie Hraničiarov 1; Furdekova 8; Osuského 40; Osuského 6; Rovniankova 6A, 6B; Romanova 21; Rovniankova 9; Hrobákova 24; Hrobákova 12, 14; Furdekova 5, 7; Mlynarovičova 24; Námestie Hraničiarov 2; Budatínska 49; Beňadická 1; Budatínska 5; Sokolíkova 23, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

 

57. Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 813/2005 zo dňa 22. 9. 2005, č. 814/2005 zo dňa 22. 9. 2005, č.

848/2005 zo dňa 27. 10. 2005, č. 880/2005 zo dňa 24. 11. 2005, č. 943/2006 zo dňa 2. 2. 2006, č. 965/2006 zo dňa 2. 3. 2006, č. 1173/2006 zo dňa 28. 9. 2006, č. 26/2007 zo dňa 1. 2. 2007, č. 27/2007 zo dňa 1. 2. 2007, č. 81/2007 zo dňa 29. 3. 2007 a č. 114/2007 zo dňa 26. 4. 2007

 

58. Návrh na zvolanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 4. 7. 2007

 
59. Rôzne
« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31