Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Občianske aktivity / Otázky pre kandidátov na primátora Bratislavy
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
 

Otázky pre kandidátov na primátora Bratislavy

Autor: Ivana Brezinská, Palo Petráš — Poslední změna: Úterý 28.11.2006 16:09
Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa položilo kandidátom na primátora hlavného mesta Bratislavy Monike Flašíkovej-Beňovej a Andrejovi Ďurkovskému súbor otázok súvisiacich s ich prípadným postom primátora.
29. októbra sme zaslali obom kandidátom mail s priloženými otázkami pre kandidátov na primátora hlavného mesta Bratislava. Keďže do termínu uzávierky nám jeden z kandidátov nezaslal svoje odpovede, prinášame iba odpovede Moniky Flašíkovej-Beňovej a v prípade pána Ďurkovského – prikladáme našu korešpondenciu.

ODPOVEDE kandidátky na primátora pani Moniky Flašíkovej – Beňovej:

Čo je Vašou prvoradou osobnou prioritou v živote?
Môj syn a matka. Ale prioritným životným princípom je slušnosť a korektnosť.

Čo je Vaším hlavným motívom na kandidatúru za primátora hlavného mesta?
Aby naše mesto slúžilo jeho obyvateľom, aby s nimi komunikovalo. Aby neviedlo monológ ale dialóg. A nielen pred voľbami ale kontinuálne. Aby sme dali Bratislave víziu a slovu Bratislavčan vrátili obsah a hrdosť. Aby Bratislava nebola len o shopping, business a trade centre(ách) ale aby úspech mesta vyjadroval vzťah k obyvateľom a naopak. Aby Bratislava mala tvár a dušu.

Aký je podľa Vás vzťah životného prostredia k fyzickému a duševnému zdraviu človeka? Je podľa Vášho názoru priama úmera medzi šťastím obyvateľa mesta a množstvom preinvestovaných financií v meste?
V podstate som to vyjadrila už v predchádzajúcej otázke, ale úspech mesta nemožno merať výškou budov a množstvom investícií. Úspech mesta musíme merať hĺbkou vzťahov. Čím nás obšťastnia nové monštrózne stavby? A čo sa týka vzťahu životného prostredia na človeka. Úprimne povadené, tento vzťah je veľmi dôležitý a pozitívne vnímam aj zvyšujúci sa záujem obyvateľov nášho mesta vo vzťahu k životnému prostrediu. Chýba mi len citeľnejšie preklopenie týchto postojov do konkrétnych výstupov. Ale aj tu sa už situácia mení a ľudia sa začínajú ozývať a to je dobre.

Majú podľa Vás občania a nezávislé odborné inštitúcie vytvorené reálne podmienky na rozhodovaní o charaktere a vízií mesta?
Nakoľko vízia mesta podľa mňa neexistuje ( a ja nepovažujem nové „logo“ za víziu) dovoľte mi skôr všeobecnejší názor. Mesto s obyvateľmi komunikuje len formálne a tak ľudia nepoznajú dôvody rozhodnutí. Myslíte že obyvatelia Bratislavy dnes poznajú nejakú jej víziu? Ja myslím že nie. A v individuálnych prípadoch mesto splní len formálne a zákonom stanovené podmienky. Väčšina názorov aktívnych skupín obyvateľov nebýva premietnutá do rozhodnutí a tým sa samozrejme prehlbuje to, čo ja nazývam krízou identity a mestskej kultúry.

Považujete petíciu za zachovanie lesíka Krasovského, uzáveru na výškovú zástavbu v blízkosti Sadu Janka Kráľa a vybudovanie parku na tomto území, podpísanú 14 000 občanmi a potvrdenú živou reťazou cca 2000 občanov za legitímny prejav verejného záujmu?
Považujem za legitímny akýkoľvek prejav verejného záujmu. Ja osobne som bola tiež účastníčkou petičnej akcie, ako obyvateľka Ružinova. Nebolo nás síce ani 200 ale považovali sme ju za dôležitú a postoj pána Kubovičoa – starostu Ružinova bol pre nás nepochopiteľný.

Presadíte z titulu Vašej funkcie do nového územného plánu zmenu tejto lokality na verejnú zeleň?
Presadím viacero podobných zámerov.

Má podľa Vás význam diskusia o variantných projektoch na zníženie dopravného zaťaženia a rozšírenie parkových úprav v okolí Sadu Janka Kráľa ?
Každá diskusia má význam, najmä ak je odborne fundovaná. Revitalizácia a rozšírenie zelene je jednou z priorít môjho programu.

V pripravovanom novom územnom pláne je navrhnutá cesta cez západnú časť Sadu J. Kráľa. Proti tejto ceste vydal nesúhlasné stanovisko magistrát pri posudzovaní dokumentácie Aupark Tower. Zároveň proti tejto ceste protestovali odborníci aj občania pri pripomienkovaní územného plánu. Budete presadzovať odstránenie tohto návrhu z pripravovaného územného plánu?
Ako sa tam potom takýto návrh dostal? Ale opäť všeobecnejšie, o územnom pláne otvorím novú diskusiu. Stanovím však časové limity tak, aby sme územný plán už v budúcom roku definitívne prijali. Zmyslom diskusie musí byť široká zhoda a reálny výstup.

Viete kto presadil túto požiadavku do nového územného plánu napriek týmto stanoviskám?
Nie. Nie som poslankyňou mestského zastupiteľstva. Skôr je pre mňa nepochopiteľnou otázka, prečo primátor pripustil takúto požiadavku zakomponovať. Snažila som sa to ako obyvateľka mesta zistiť, ale ako mnoho iných informácií ani túto sa mi nepodarilo nikde prečítať.

Budete v čo najkratšom čase presadzovať návrh VZN - dodatok alebo zmenu územného plánu na zachovanie Parčíka Belopotockého z dôvodu verejného záujmu a práva na zachovanie zdravého životného prostredia obyvateľov?
To všetko súvisí s prijatím nového územného plánu. Do momentu jeho definitívneho schválenia navrhneme formu dočasného riešenia tak, aby neohrozila túto lokalitu a mimoriadne dôležité bude stanovisko mestskej časti Staré mesto.

Zasadíte sa o zmenu v štatúte mesta tak, aby sa maximálna dĺžka prenájmu, o ktorej rozhodujú poslanci, skrátila z 10 na 3 roky?
Budeme o tom diskutovať a vychádzať z jednotlivých projektov. Akýkoľvek prenájom však musí rešpektovať konkrétne parametre medzi ktorými bude mať významné postavenie dopad na kvalitu života obyvateľov a aby riešenie bolo vhodné a výhodné pre všetky zainteresované strany.

Začnete v novom volebnom období s priebežným uverejňovaním všetkých faktúr magistrátu na webe, tak ako je to obvyklé vo viacerých európskych mestách?
Vo volebnom programe (www.verimbratislave.sk) rozoberám práve tieto aktivity podrobne. Obyvatelia by mali mať možnosť nahliadnuť do všetkých ekonomických aktivít Magistrátu. Nielen do fakturácie, ale aj do zmluvných vzťahov, do verejných obstarávaní a pod. Tieto informácie musia byť verejne prístupne a Magistrát nebude rešpektovať žiadosti zmluvných partnerov o nezverejňovaní ani časti zmlúv. Okrem toho pre zefektívnenie výnosov z predaja majetku treba prijať opatrenie, aby akákoľvek ponuka na odkúpenie majetku bola zverejnená aby sa mohli zapojiť aj iní záujemcovia.

Presadíte na svojom úrade, aby každému prenájmu a predaju územia s plochami zelene predkladanému na prerokovanie predchádzali dostatočne veľké fotografie územia, letecký snímok a podrobná dokumentácia zverejnená na webe a vo verejných médiách minimálne 14 dní pred zasadnutím mestskej rady?
Na webe dokumentácia áno, v médiach to žiaľ bude komplikované. Ale v prípade ich záujmu áno. Či to budú práve letecké snímky však nemôžem vopred garantovať. Má to zabezpečovať Kancelária prvého kontaktu ale podľa mojich informácií nie dostatočne.

Aký je váš názor na zriadenie „stavebnej polície“, ktorá by mala odborné kompetencie na kontrolovanie stavebnej činnosti v meste?
Stavebné úrady spadajú pod miestnu samosprávu a špeciálne úrady a Magistrát má len limitované kompetencie. Považujem za dôležité zlepšiť súčinnosť medzi hl. mestom a mestskými časťami. Stavebná polícia však zatiaľ nemá oporu v zákone. Ako primátorka by som iniciovala prijatie zákona ktorý by to umožňoval.

Ako budete riešiť problematiku čiernych stavieb? Prikláňate sa vo vážnych prípadoch k ich odstraňovaniu na náklady stavebníka?
Ako som už spomenula v predchádzajúcej odpovedi, Magistrát je len v niektorých prípadoch účastníkom stavebného konania a nemôže zo svojej právomoci takéto nariadenie realizovať. Môže však iniciovať formou podnetu konanie, ktoré bude k odstráneniu čiernej stavby následne viesť. Som presvedčená, že ak by sa pár čiernych stavieb takto riešilo odstránil by sa do budúcnosti akýkoľvek pokus o čierne stavby.

Budete vyžadovať od zamestnancov stavebného úradu, aby v prípade čiernych stavieb navrhovali odňatie licencie vykonávateľovi stavby, ktorý začal stavať bez schválenej a úplnej stavebnej dokumentácie?
Táto požiadavka je nad rámec kompetencií Magistrátu. Budete vyžadovať predĺženie lehoty predkladaných materiálov do mestského zastupiteľstva zo 7 na minimálne 10 dní, s automatickým zasielaním v elektronickej podobe na adresy občanov a organizácií, ktoré o to požiadajú? Ja myslím že optimálnych je 10 dní vopred. Mám s tým skúsenosti. Ak chcete o materiály podrobne diskutovať musíte vytvoriť aj primeraný priestor na jeho preštudovanie. Zastupiteľstvo musí zasadať minimálne raz do mesiaca takže v tom nevidím problém.

Súhlasíte s tým, aby neoddeliteľným dodatkom každého podania, súvisiaceho s disponovaním s mestským majetkom, bola formulácia o strpení spracúvania a zverejňovania osobných údajov žiadateľa ako je to bežné v európskych mestách?
Ešte som sa s podobnou žiadosťou nestretla, ale nechám preveriť zákonné možnosti vrámci Zákona o ochrane osobných údajov.

Vytvoríte verejne prístupnú centrálnu evidenciu zmlúv?
Už som to spomínala v súvislosti s fakturáciou. Áno a bez výnimiek.

Súhlasíte s tým, aby mesto hospodárilo výlučne na transparentných bankových účtoch? (Verejnosť má možnosť on-line sledovať transakcie).
Nepovažujem to za potrebné ak bude zabezpečený prístup ku všetkým ekonomickým aktivitám magistrátu.

Ste ochotný / ochotná zverejňovať vopred svoj pracovný kalendár, záznamy zo služobných ciest, záznamy o uskutočnených návštevách a pracovných stretnutiach?
Áno.

Budete v úrade presadzovať nulovú toleranciu voči prijímaniu akýchkoľvek darov?
Áno. Aj keď napríklad kvety nepovažujem za dar, ktorý by som musela zakázať. Ja ich občas tiež od návštev dostávam.

Čo hodláte urobiť na rozšírenie priestoru pre diskusiu a alternatívne názory?
Upraviť rokovací poriadok a v nultom bode rokovania sa občan môže vyjadriť k niektorému bodu programu s tým, že predkladateľ môže reagovať buď okamžite, alebo písomnou formou do 7 dní. Informovať na rokovaní zastupiteľstva o petíciach alebo aj iných podnetoch obyvateľov a publikovať prijaté stanoviská a výsledky.

Považujete za problém, že na využitie pozemku sa predkladá spravidla jediný projekt od jedinej firmy – bez vážne myslených alternatív? Ak áno, čo proti tomu mienite robiť?
Považujem za problém že neexistuje inventarizácia mestského majetku a pre zlepšenie výnosov pri predaji majetku budem preferovať cestu uverejňovania ponúk záujemcov o konkrétny projekt. Vytvorí sa tým normálne konkurenčné prostredie a je vysoký predpoklad že sa touto cestou zvýšia výnosy z predaja majetku mesta v rámci ponukového konania. Budem však uprednostňovať prenájmy a zhodnocovanie majetku ako predaj.

Hodláte vydávať tlačené alebo elektronické médium z obecného rozpočtu, ktoré bude plne informovať občanov o správe majetku mesta, alebo platiť za tieto služby nejakému súkromnému médiu?
Všetky informácie budú dostupné na internete a budem organizovať aj pravidelné tlačové konferencie. Informácie poskytneme každému médiu, ktoré prejaví záujem. Zorganizujete verejnú anketu o priorite investícií? Áno, ako súčasť ankety o prioritách rozvoja mesta.

Aký je Váš postoj k referendám (mikroreferendám) občanov.o závažných otázkach a nezvratných rozhodnutiach o životnom prostredí, doprave a zahusťovaní mesta?
Pozitívny. Podporia významne vzťah obyvateľov k mestu.

Hlásite sa k princípu, že všetci poslanci musia mať prístup ku všetkým podkladom potrebným na činnosť poslanca?
Áno.

Čo hodláte podniknúť na zvýšenie transparentnosti verejného obstarávania? (Databáza verejného obstarávania, zámery verejného obstarávania, elektronická tržnica, externý audit verejného obstarávania, zverejňovanie zápisov zo zasadaní hodnotiacich komisií, verejné výsledky vnútornej kontroly, ...)
Databáza verejných obstarávaní bude prístupná na webovej stránke kde bude presne vyšpecifikovaný zámer verejného obstarávania vrátane podmienok, ako aj vyhodnotenie verejného obstarávania, ktoré bude zverejnené vrátane zmluvy a všetkých jej dodatkov. Rovnako bude zverejný zoznam členov hodnotiacich komisií ako aj úplné zápisnice z ich zasadnutí. Základnou podmienkou pre korupciu je monopol a netransparentnosť.

Plánujete počas Vášho volebného obdobia pri správe s majetkom mesta na magistráte tieto dve podmienky pre korupciu odstrániť?
Netransparetnosť samozrejme áno a vyplýva to dúfam aj z vyššie uvedených odpovedí. Čo sa týka monopolu, nie celkom rozumiem v akom zmysle. Ak v zmysle kompetencií, to bude riešené v Zákone o Bratislave, v zmysle prijímania rozhodnutí budem postupovať podľa zákona a zároveň budem trvať na komunikácii s obyvateľmi( forma sa bude prispôsobovať dôležitosti rozhodovania, od ankety, cez verejnú diskusiu alebo prostredníctvom referenda), v kontexte ekonomických aktivít som uviedla konkrétne opatrenia v predchádzajúcich odpovediach.

Otázky vypracovala Elena Pätoprstá

KOMUNIKÁCIA s kandidátom na primátora Ing. Andrejom Ďurkovským:

From: Elena Pätoprstá - CreativeNet [mailto:creative@fuxo.sk]
Sent: Sunday, October 29, 2006 3:03 AM
To: 'volby2006@andrejdurkovsky.sk'; 'primatorba@bratislava.sk'
Subject: Verejná diskusia 27.11
Importance: High

Vážený pán Ing.Andrej Ďurkovský, po Vašom prípadnom zvolení budete zaujímať stanoviská k viacerým otázkam, ktoré riešia občianski aktivisti zastupujúci požiadavky občanov v mimovládnych organizáciách. Preto si Vám dovoľujeme predložiť

otázky pre kandidátov na primátora hlavného mesta Bratislava.

Vaše odpovede a odpovede Vašich hlavných protikandidátov budú publikované na internetovej stránke www.sad-janka-krala.sk , spriatelených weboch MVO a e-mailových konferenciách všetkých občianskych združení, ktoré podporujú aktivity organizácie Nádej pre Sad Janka Kráľa a ktoré o zverejnenie prejavili záujem.
Niektoré z týchto otázok Vám budú položené aj na plánovanej verejnej diskusii dňa 27.11.2006 "Kam povedie primátor / primátorka Bratislavu?"/

S úctou, Ing. arch. Mgr. Art. Elena Pätoprstá,
za občianske iniciatívy: ÚCHO-územie chránené občanmi Nádej pre Sad Janka Kráľa
creative@fuxo.sk www.sad-janka-krala.sk
0905/537102
nadej@sad-janka-krala.sk

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

From: volby2006@andrejdurkovsky.sk [mailto:volby2006@andrejdurkovsky.sk]
Sent: Friday, November 10, 2006 2:24 PM
To: Elena Pätoprstá - CreativeNet
Subject: Re: Prosime O potvrdenie zverejnenia

Vazena pani Elena Patoprsta, prosime o zhovievavost. Odpovede pripravujeme.
V priebehu niekolkych dni ich dostanete.
S pozdravom Andrej Durkovsky

Quoting Elena Pätoprstá - CreativeNet za občianske iniciatívy: ÚCHO-územie chránené občanmi
Nádej pre Sad Janka Kráľa creative@fuxo.sk
www.sad-janka-krala.sk
0905/537102
nadej@sad-janka-krala.sk
« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031